Chính sách bảo hành

Chúng tôi đảm bảo giá thấp nhất trên các sản phẩm được trình bày trong cửa hàng của chúng tôi.

Nếu bạn tìm thấy giá thấp hơn cho bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi, được cung cấp bởi một nhà bán lẻ trực tuyến được chỉ định, hãy lưu liên kết và liên hệ với chúng tôi.

Sau khi chúng tôi xác minh rằng giá của đối thủ cạnh tranh của chúng tôi là hấp dẫn hơn, chúng tôi sẽ thấp hơn của chúng tôi để được ít nhất là thấp!